معاونت خواهران
عنوان پرداخت :
نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن :
مبلغ به تومان :

‼ توجه !!
قبل از پرداخت هزینه از ثبت نام خود مطمئن شوید.
بعد از شروع دوره در صورت عدم حضور و یا انصراف هزینه ای برگشت داده نمی شود.