معاونت خواهران
صالحه ۱
مربی : سرکار خانم شجاعی
مقطع : اول دبستان
روزهای : یکشنبه
از ساعت ۱۸ تا ۲۰
صالحه ۲
مربی : سرکار خانم ابوسعیدی و جلیلی
مقطع : دوم دبستان
روزهای : شنبه
از ساعت ۱۸ تا ۲۰
صالحه ۳
مربی : سرکار خانم یعقوبی
مقطع : سوم دبستان
روزهای : دوشنبه
از ساعت ۱۸ تا ۲۰
صالحه ۴
مربی : سرکار خانم یزدان پرست
مقطع : چهارم دبستان
روزهای : چهارشنبه
از ساعت ۱۸ تا ۲۰
صالحه ۵
مربی : سرکار خانم احمدزاده کفشچی
مقطع : پنجم دبستان
روزهای : سه شنبه
از ساعت ۱۸ تا ۲۰
صالحه ۶
مربی : سرکار خانم یزدانی
مقطع : ششم و هفتم دبستان
روزهای : سه شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۸
صالحه ۷
مربی : سرکار خانم کشمیری
مقطع : هشتم و نهم دبیرستان
روزهای :یک شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۸
صالحه ۸
مربی : سرکار خانم مهاجر
مقطع : دهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستان
روزهای : شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۸
صالحه ۹
مربی : سرکار خانم زینال پور
مقطع : دانشجو
روزهای : دو شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۸
فرم ثبت نام