معاونت خواهران
صالحه ۱
مربی : سرکار خانم شجاعی
مقطع : اول دبستان
روزهای : یکشنبه و سه شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
صالحه ۲
مربی : سرکار خانم ابوسعیدی
مقطع : دوم دبستان
روزهای : یک شنبه و سه شنبه
از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
صالحه ۳
مربی : سرکار خانم یعقوبی
مقطع : سوم دبستان
روزهای : دوشنبه
از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
صالحه ۴
مربی : سرکار خانم جاودانی
مقطع : چهارم دبستان
روزهای : دوشنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
صالحه ۵
مربی : سرکار خانم احمدزاده کفشچی
مقطع : پنجم دبستان
روزهای : شنبه
از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
صالحه ۶
مربی : سرکار خانم یزدانی
مقطع : ششم دبستان
روزهای : سه شنبه
از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰
صالحه ۷
مربی : سرکار خانم زهرا جلیلی
مقطع : هفتم دبیرستان
روزهای : شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
صالحه ۸
مربی : سرکار خانم کشمیری
مقطع : هشتم دبیرستان
روزهای : چهار شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
صالحه ۹
مربی : سرکار خانم نفیسه جلیلی
مقطع : نهم و دهم دبیرستان
روزهای : پنج شنبه
از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
صالحه ۱۰
مربی : سرکار خانم مهاجر
مقطع : یازدهم و دوازدهم دبیرستان
روزهای : پنج شنبه
از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
صالحه ۱۱
مربی : سرکار خانم زینال پور
مقطع : دانشجو
روزهای : چهار شنبه
از ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵
فرم ثبت نام