معاونت خواهران

‼ توجه !!
قبل از پرداخت هزینه از ثبت نام خود مطمئن شوید.
بعد از شروع صالحه در صورت عدم حضور و یا انصراف هزینه ای برگشت داده نمی شود.

در صورتی که در دوره ثبت نام کرده اید شماره ملی را برای پیگیری وارد کنید.

شماره ملی :